Przejdź do treści

Wiktor J. Mikusiński Bunt milicjantów…

Autor
Wiktor J. Mikusiński
Rok wydania
2022
Format
A5
Liczba stron
416
Spis treści

Spis treści Bunt milicjantów….

 

Spis treści

Wstęp…….

I. Nieudana inicjatywa w II RP (Milicja Miejska i Policja Komunalna Stołecznego Miasta Warszawy)…..

II. Ruch reformatorsko-związkowy funkcjonariuszy MO w latach 1980-1981. Wprowadzenie………

1. Prawne możliwości utworzenia związku zawodowego funkcjonariuszy MO w PRL…

2. Zawodowe, społeczne i polityczne problemy środowiska funkcjonariuszy MO i jego ewolucja do końca lat 70. XX w. ……………

3. Niezadowoleni i milicyjne „poziomki”…..

4. Ruch związkowy milicjantów ……

III. Garnizon stołeczny MO w latach 1980−1981

 1. Struktura organizacyjna…..

 2. Warunki środowiskowe funkcjonowania milicji w garnizonie stołecznym….

 3. Wpływ wydarzeń społeczno-politycznych….

IV. Ruch reformatorsko-związkowy funkcjonariuszy MO w garnizonie stołecznym

  1. Niezadowoleni…. 

 2. Struktury poziome PZPR w organizacjach partyjnych jednostek MO ….

 3. Ruch związkowy. Działania organizacyjne w jednostkach garnizonu stołecznego

  3.1. Powstanie ruchu……

  3.2. Zasięg ruchu związkowego w stołecznych jednostkach MO….

  3.3. Założenia programowe ruchu związkowego…

  3.3.1 Trzy wyjątkowe dokumenty programowe …

 3.4. Stosunek funkcjonariuszy do resortowej inicjatywy rad milicyjnych…

 3.5. Reakcja funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa KSMO …….

V. Powstanie Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego      

     Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO w Warszawie

1. Sytuacja w Batalionie Patrolowym KSMO…

2. Pierwsze inicjatywy organizacyjne….

3. Zebranie założycielskie Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ FMO …

VI. TKZ NSZZ FMO dzień po dniu 27 – 31 maja …

1. 27 maja – sprawy organizacyjne….

2. 28 maja…..

3. 29 maja – pierwsze rozmowy z kierownictwem resortu….

4. 30 maja ….  

5.  Próba mediacji …. 

 6.  31 maja (niedziela) – próba nerwów…..

         7.  Inne funkcje Prezydium TKZ …..

VII. Reakcja resortu….

VIII. Funkcjonariusze garnizonu stołecznego na ogólnopolskich zjazdach delegatów jednostek MO i w strukturach organizacyjnych ruchu

1. Kształtowanie się reprezentacji garnizonu ….

2. Zjazd delegatów jednostek MO 1−2 czerwca 1981 roku

3. Rozmowy z komisją rządową…

4. Między zjazdami 2–9 czerwca 1981 roku …..

5. Zjazd delegatów jednostek MO 9 czerwca 1981 roku …

IX. Represje w garnizonie stołecznym   …

X. Sytuacja w garnizonie stołecznym w okresie od końca czerwca do grudzia 1981 roku

1. Koniec czerwca do końca września – ruch się kończy…

2. Akcja protestacyjna w Hali Gwardii….

3. Od października do grudnia – ruch się skończył ……

XI. Od stanu wojennego do Okrągłego Stołu – losy warszawskich milicyjnych związkowców….

XII. Epilog 1989 – 1990. Nowy związek i powrót represjonowanych

1. NSZZ FMO i NSZZ Policjantów …

2. Garnizon stołeczny ….

Podsumowanie………

Summary…………..

Wykaz skrótów…..

Bibliografia….

 Aneksy          

 

            Aneks 1. DO MIESZKAŃCÓW WARSZAWY, ulotka MKZ NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze z 27.03.1981 r. …………………………………………..

           Aneks 2. MILICJANCI!, ulotka MKZ NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze
z 27.03.1981 r. …………………………………………………………………..

           Aneks 3. Protokół zebrania funkcjonariuszy KDMO Warszawa Ochota
z 25.05.1981 r. ……………………………………………………………………

           Aneks 4. Protokół zebrania nadzwyczajnego KMO w Piastowie z 25.05.1981 r. ….

            Aneks 5. Uchwała zebrania funkcjonariuszy KKMO Warszawa Centralna
 z 27.05.1981 r. …………………………………………………………………….

            Aneks 6. Uzasadnienie powołania NSZZ Funkcjonariuszy MO ..………………….

           Aneks 7. Komunikat nr 5 TKZ NSZZ FMO ………………………………………..

           Aneks 8. Uchwała zebrania otwartego POP PZPR w Komendzie CPL

  Warszawa Okęcie z 26.05.1981 r. ………………………………………....................

           Aneks 9. Tezy na otwarte zebranie OOP PZPR nr 22 przy Wydziale   Dochodzeniowo-Śledczym KSMO z 28.05.1981 r. …………………………

           Aneks 10. Tezy do przemyśleń i dyskusji…………………………………………….…

           Aneks 11. Protokół zebrania otwartego OOP nr 10 przy XIV KMO z 29.05.1981 r. …..

   Aneks 12. Protokół z odprawy partyjno-służbowej w Wydziale Kryminalnym KDMO Warszawa Praga Południe z 29.05.1981 r. ………………………

             Aneks 13. Wyciąg z Uchwały nadzwyczajnego otwartego zebrania POP nr 11               w Batalionie Patrolowym KSMO z 26.05.1981 r. ……………………………………

          Aneks 14. Pismo Egzekutywy POP PZPR i Zarządu Zakładowego ZSMP Batalionu 

         Specjalnego KSMO z 30.05.1981 r. ……………………………………………………

        Aneks 15. Protokół posiedzenia TKZ NSZZ FMO z 27.05.1981 r. …………………….

        Aneks 16. Pismo gen. J. Ćwieka do kierowników jednostek organizacyjnych

 KSMO i TKZ ZZFMO z 28.05.1981 r. …………………………………....................

        Aneks 17. Oświadczenie TOKZ NSZZ FMO z 29.05.1981 r. ………………………..

        Aneks 18. „Kto wygra na związkach zawodowych”, ulotka Departamentu Szkolenia i 

        Doskonalenia Zawodowego MSW …………………………………………………….

        Aneks  19. Upoważnienie załogi Posterunku MO w Leoncinie z 1.06.1981 r. ……….

        Aneks 20. Protokół zebrania załogi KMO w Błoniu z 28.05.1981 r. ………………….

        Aneks 21. Petycja KKMO Warszawa Centralna z 9.06.1981 r. …………………………

        Aneks 22. Petycja załogi Posterunku MO Michałowice w Komorowie z 9.06.1981 r. ….

        Aneks 23. Komunikat załogi KMO w Milanówku z 3.06.1981 r. ……………………….

        Aneks 24. Uchwała zebrania POP przy KMMO w Legionowie z 15.06.1981 r. ………

        Aneks 25. „Odpowiedz”, ulotka KZ ZZFMO …………………………………………

        Aneks 26. „Milicja ze społeczeństwem”, ulotka KZ ZZFMO ………………………..

        Aneks 27. „Komitet Założycielski informuje”, ulotka KZ ZZFMO ……………………

        Aneks 28. Żądamy rejestracji, szablon do malowania napisu ……………………..

        Aneks 29. „Odezwa”, ulotka WKZ ZZFMO z 25.11.1981 r. ……………………….

        Aneks 30. Telegram z protestem WKZ ZZFMO z 2.12.1981 r. ……………………….

        Aneks 31. „Odezwa do społeczeństwa polskiego”, ulotka  KZ ZZFMO . ……………….

        Aneks 32. „Do funkcjonariuszy MO w całym kraju”, ulotka KZ ZZFMO………………..

        Aneks 33. Stempel poczty obozowej, autor W.J. Mikusiński, Białołęka ………………..

        Aneks 34. Stempel poczty obozowej, autor W.J. Mikusiński, Kielce……………………

        Aneks 35. Stempel poczty obozowej, autor T. Bartczak, Białołęka ………………………

        Aneks 36. Wspomnienie na święto milicji, „Przegląd. Pismo Wydawnictwa im. 

         Konstytucji 3 Maja”, październik 1982 r. ….……………………………………..

        Aneks 37. „Godność. Pismo funkcjonariuszy MO” ……………………………..

        Indeks osób ………………………………………………....................................