Przejdź do treści

BUNT MILICJANTÓW – Nakładem SWS ukazała się właśnie najnowsza książka naszego kolegi Wiktora Mikusińskiego

Książka opisuje ruch reformatorsko-związkowy funkcjonariuszy Milicji Miejskiej, Policji

Komunalnej i Milicji Obywatelskiej w garnizonie stołecznym na tle trzech epok. Próby

milicjantów „wybicia się na niepodległość” miały miejsce w okresach wzmożonych napięć

społeczno-politycznych (odzyskanie niepodległości, karnawał Solidarności, transformacja

ustrojowa). W latach 1918-19 i 1980-81 były nieudane i zakończyły się represjami. W

okresach tych założenia programowe ruchu były prawie identyczne: mundurowi

związkowcy domagali się poprawy warunków socjalno- bytowych, wyposażenia i organizacji

służby, zmiany stosunku przełożonych do podwładnych, przestrzegania zasady równości

wobec prawa i chcieli służyć społeczeństwu a nie tylko aktualnej władzy. Prawie identyczne

też były postulaty, np. w 1918 roku domagano się zaliczenia funkcjonariuszy do kategorii

ciężko pracujących i zwiększenia deputatów żywnościowych, a w 1981 zaliczenia

milicjantów do pracowników fizycznych i wydania im kartek na mięso o zwiększonej

gramaturze. A w każdym z okresów, milicyjni związkowcy uważali, że służb porządkowych

nie powinno używać się do zastraszania organizujących się robotników ani do rozpraszania

demonstrujących grup społecznych, gdyż w ten sposób władza konfliktowała ich ze

społeczeństwem. W 1989 roku milicjanci poparli proces transformacji, obalając stary

porządek w resorcie i deklarując poparcie dla nowych, demokratycznych władz, uzyskując w

ten sposób prawo do związku zawodowego, już w Policji.