Przejdź do treści

PRZYPOMNIENIE - Walne Zgromadzenie Członków - SOBOTA 9 KWIETNIA, 11.00 / 11.15

SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY

 

Przypominamy o Walnym Zgromadzeniu Członków SWS. 09.04.2022 (sobota), w pierwszym terminie na godz.11.00, w drugim terminie na godz. 11.15. Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. E. Zoli).

 

    Po Walnym, tradycyjnie, zapraszamy na lampkę wina. 

 

Dokumenty (sprawozdania merytoryczne, bilans, rachunek zysków i strat) do pobrania:  

https://www.sws.org.pl/sites/default/files/inline-files/bilans%20SWS.pdf 

 

Zarząd ustala następujący porządek dzienny Walnego Zgromadzenia Członków: 

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków 

2. Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd SWS 

3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokolantów 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał 

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od czerwca 2017 r. do kwietnia 2022 r. 

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonywania przez niego obowiązków za lata 2017 – 2021 

8. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu w następnej kadencji 

9. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Komisji Rewizyjnej w następnej kadencji 

10. Wybór Prezesa Zarządu na kadencję 2022-2025 

11. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022 – 2025 

12. Dyskusja o programie działania na następny rok 

13. Przyjęcie programu działania SWS na najbliższy rok 

14. Przyjęcie uchwał 

15. Wolne wnioski; dyskusja 

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków

 

Jednocześnie przypominamy o opłaceniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451 z dopiskiem składki