Przejdź do treści

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wolnego Słowa – 9 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wolnego Słowa – 9 kwietnia 2022 r.

Walne Zgromadzenie rozpoczęło się 9 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 w pierwszym terminie  i 11.15   w terminie drugim. Obecnych było 84 Członków.

Zgromadzenie rozpoczęto od wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  Został nim Robert Kościelny. Przewodniczący powitał zebranych i poprosił o uczczenie minutą ciszy naszych zmarłych w czasie pandemii kolegów, a szczególnie Prezesa SWS Wojtka Borowika.

Po przyjęciu zaproponowanego porządku obrad, wybrano Członków Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokolanta Walnego Zgromadzenia.

Wśród zebranych na sali przedstawicieli pojawiły się wątpliwości dotyczące sposobu poinformowania o Walnym Zgromadzeniu. Na te wątpliwości odpowiedzieli przedstawiciele ustępującego Zarządu oraz były Dyrektor Biura SWS. Przedstawili sposób powiadamiania o Walnym Zgromadzeniu przyjęty w dotychczasowej praktyce SWS: informacja ponad miesiąc wcześniej na stronie internetowej (wraz z zamieszczenie wszystkich sprawozdań), informacja na fanpage SWS na Facebooku,  powtórzenie informacji  po dwóch tygodniach, a także  mail do wszystkich Członków SWS przypominający o terminie Walnego Zgromadzenia.  Po dyskusji poddano pod głosowanie uchwałę o kontynuacji WZC. Na obecnych 76 osób za kontynuowaniem obrad opowiedziały się 63 osoby, jedna osoba była przeciw. W związku z taką decyzją zebranych kontynuowano obrady zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Członkowie ustępującego Zarządu przedstawili sprawozdanie z działalności merytorycznej za lata 2020-2021 oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej rekomendował przyjęcie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, które zostało udzielone.  W kolejnym punkcie Walnego Zgromadzenia głosowano nad ilością Członków Zarządu. Zdecydowano, że składać się będzie on z 9 osób (prezes+8), a Komisja Rewizyjna 3 osoby (jak dotychczas).

Na stanowisko Prezesa zgłoszono 2 kandydatury, z czego jedna się wycofała. Została tylko kandydatura Jacka Juzwy. Został on wybrany na kadencję 2022 - 2025

głosami 76 osób, przy jednym głosie sprzeciwu. Nowo wybrany prezes rekomendował 8 osób do nowego Zarządu. Z Sali zgłoszono jeszcze jedną kandydaturę. W trakcie głosowania wybrano do Zarządu (głosowało 71 osób):

1.Krystyna Antoszkiewicz             

2. Tomasz Białaszczyk                

3. Marek Borowik                         

4. Adam Borowski                        

5. Wiktor Mikusiński                     

6. Przemysław Miśkiewicz            

7. Witold Rawski                          

8. Alicja Szot                                

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie (głosowało 47 osób):

1 .Robert Kościelny                      

2. Grzegorz Sieczkowski                         

3. Witold Sielewicz                       

W trakcie Walnego Zgromadzenia została przedstawiona informacja dotycząca działalności nowo powołanego Oddziału Dolnośląskiego SWS, informacja o działaniach w Niemczech we współpracy z tamtejszą Polonią, przedstawiono stan remontu lokalu przy Marszałkowskiej. W ramach dyskusji, zgłoszono wniosek o zmiany w statucie m.in. utworzenia funkcji wiceprezesa, zmiany zapisów dotyczących informacji o Walnych Zgromadzeniach i tym samym zwołania w najbliższym czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, walkę o rozszerzenie uprawnień osób ze statutem, dyskutowano nad apelem w sprawie wojny na Ukrainie i uciekinierów z terenu Białorusi.

Wszelkie dokumenty dotyczące WZC są dostępne dla wszystkich Członków (po uprzednim umówieniu) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Marszałkowskiej 7.

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa