Przejdź do treści

Walne Zgromadzenie Członków SWS

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie par. 24 ust.1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 09.04.2022 (sobota), w pierwszym terminie na godz.11.00, w drugim terminie na godz. 11.15.

Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)

 

Zarząd ustala następujący porządek dzienny Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków

2. Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd SWS

3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokolantów

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od czerwca 2017 r. do kwietnia 2022 r.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonywania przez niego obowiązków za lata 2017 – 2021

8. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu w następnej kadencji

9. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Komisji Rewizyjnej w następnej kadencji

10. Wybór Prezesa Zarządu na kadencję 2022-2025

11. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022 – 2025

12. Dyskusja o programie działania na następny rok

13. Przyjęcie programu działania SWS na najbliższy rok

14. Przyjęcie uchwał

15. Wolne wnioski; dyskusja

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków

 

Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zamieszczone będą do 19 marca 2022 r. na stronie internetowej SWS; www.sws.org.pl

Jednocześnie przypominamy o opłaceniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451 z dopiskiem składki