Przejdź do treści

Walne Zgromadzenie Członków SWS

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 8 lipca 2023 (sobota), w pierwszym terminie na godz. 10.00, w drugim terminie na godz. 10.15.

Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)

 

Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:

  1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
  2. Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd SWS na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2023 r.;
  3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokólantów;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od czerwca 2022 r. do czerwca 2023 r.;
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022;
  7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022;
  8. Przyjęcie programu działania SWS na następny rok;
  9. Wolne wnioski; dyskusja;
  10. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zostały opublikowane na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl

 

Przypominamy jednocześnie o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451